ASPI GROUP предлага уникален набор от професионални и специализирани познания в областта на устойчивите енергийни технологии и практики. От избора на областта до
разработване на проекти, инженеринг и строителство.
Производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници ще бъде едно от най-важните в енергийния сектор през следващите години. Зелената енергия е един от най-важните фактори, важни за запазването на екологията на нашата планета.
ASPI GREEN ENERGY Sl. е компания, която работи в сътрудничество с компанията Danish EUROPEAN ENERGY A / S, която е активно ангажирана в разработването, изграждането и управлението на вятърни и слънчеви ферми, които работят на всички нива на енергийни ресурси, възобновяеми. Взаимното сътрудничество между компаниите доведе до развитието на 43 вятърни централи и 15 фотоволтаични централи, които съответстват на обща инвестиция от над 500 милиона евро. на европейския континент.